Regulamin Systemu Umów

Art. 1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez przedsiębiorców z Systemu Umów.
 3. Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Systemu Umów oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 4. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając wiadomość na adres elektroniczny kontakt@kotkla.pl.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Systemu Umów.
 6. Nazwy artykułów w Regulaminie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody stron i nie mają znaczenia dla wykładni Regulaminu.

Art. 2 - Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. System Umów – portal internetowy dostępny pod adresem elektronicznym: www.systemumow.pl, wraz ze wszystkimi jego podstronami i funkcjonalnościami, prowadzony przez Usługodawcę.
 2. Kontrakty – wzory umów, rachunków i innych dokumentów, zamieszczone w Systemie Umów przez Usługodawcę, Administratora lub Użytkownika.
 3. Usługodawca - KotKla.pl sp. z o.o., NIP: 1182082919, Regon: 145990088, adres ul. Rydygiera 8 bud. 20A lok. 204, 01-793 Warszawa, o kapitale zakładowym 2 108 400 PLN, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – KRS za numerem KRS 0000411906.
 4. Użytkownik – osoba prawna, inna jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację w Systemie Umów zaakceptowała niniejszy Regulamin i uzyskała dostęp do Usług, z których to Usług korzysta w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 5. Konto – miejsce w Systemie Umów, dostępne po zarejestrowaniu oraz po zalogowaniu, w którym Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane i inne treści związane z użytkowaniem Systemu Umów oraz gdzie może się zapoznać z indywidualizowanymi danymi dotyczącymi jego uprawnień w ramach Systemu Umów, w tym ilości Kredytów i stopnia wykorzystania zakupionych Pakietów.
 6. Profil - miejsce w Systemie Umów, gdzie publikowane są dane wprowadzone przez Użytkownika i Usługodawcę.
 7. Nazwa Profilu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa (login) wybrana przez Użytkownika.
 8. Administrator - osoby wskazane przez Usługodawcę, odpowiedzialne za nadzór Systemu Umów.
 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w Systemie Umów polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom narzędzia umożliwiającego generowanie dokumentów poprzez wykorzystanie Kontraktów zamieszczonych w systemie, uzupełniając je danymi bądź zamieszczonymi przez Użytkownika w bazie danych w Systemie Umów bądź ręcznie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Kredyty – specjalne punkty w Systemie Umów, przyznawane przez Usługodawcę odpłatnie. Punkty te Użytkownicy mogą wymieniać w Systemie Umów na generowanie dokumentu z Kontraktu.
 11. Pakiet – odpłatne pakiety zakupywane przez Użytkowników lub Bezpłatny Dostęp, których szczegółowy opis oraz koszt znajduje się w Specyfikacji Pakietów, uprawniających Użytkownika do korzystania z Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w zakresie wskazanym w opisie zakupionego Pakietu.
 12. Specyfikacja Pakietów – załącznik do niniejszego Regulaminu zawierający opis dostępnych Pakietów. Specyfikacja pakietów dostępna jest pod adresem tym adresem.
 13. Bezpłatny Dostęp – rodzaj Pakietu przyznawanego bezpłatnie, uprawniającego Użytkownika do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie i Specyfikacji Pakietu.
 14. Regulamin - niniejszy Regulamin.

Art. 3 - Techniczne uwarunkowania Systemu Umów

 1. W ramach swoich możliwości technicznych i operacyjnych, Usługodawca oddaje do dyspozycji Użytkowników System Umów oraz Usługi i funkcjonalności zawarte w Systemie Umów, starając się zapewnić możliwie ciągły i bezproblemowy do nich dostęp.
 2. Korzystanie z Systemu Umów możliwe jest z komputera osobistego połączonego z Internetem poprzez modem telefoniczny, modem ISDN, modem DSL lub inne równoważne połączenie. Ponadto korzystanie możliwe jest przy pomocy różnych innych urządzeń końcowych, zdolnych do pracy w Internecie, przy czym zakres funkcjonalności lub wizualizacja mogą być w tym przypadku ograniczone.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Systemu Umów jest posiadanie przez Użytkownika stosownego oprogramowania, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów Systemu Umów, akceptującym pliki typu Cookie, tj. przeglądarki internetowej oraz konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Użytkownik sam odpowiada za aktualność i przydatność stosowanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.
 5. System Umów zastrzega sobie prawo do umieszczania na komputerach Użytkowników plików cookies oraz innych plików, które będą automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera Użytkownika w celu poprawnego działania Systemu Umów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Usług, zmiany, usuwania, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Usług (np. wyłączenia dostępu do Systemu Usług, wyłączenia, zmiany lub ograniczenia funkcjonalności poszczególnych Usług), bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.
 7. W przypadku przerw w dostawie Usług z winy Usługodawcy trwających dłużej niż 24 godziny, odpłatne Pakiety czasowe zostają przedłużone o czas, w którym Użytkownik był w całości pozbawiony dostępu do Systemu Umów.
 8. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania blokującego reklamy może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu Usług lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
 9. Żaden Użytkownik nie ma prawa do używania jakichkolwiek środków, mechanizmów, czy programów, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu Umów. Użytkownicy nie są uprawnieni do podejmowania jakichkolwiek działań mogących spowodować nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwerów Systemu Umów.  

Art. 4 - Rejestracja i zasady korzystania z Systemu Umów

 1. Rejestracja w Systemie Umów jest bezpłatna.
 2. Rejestracja powoduje stworzenie Konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował go w całości.
 3. Rejestracja w Systemie Umów polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym: rejestracja.systemumow.pl.
 4. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.
 5. Rejestracja w Systemie Umów i akceptacja Regulaminu jest równoważna z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
 6. Użytkownik zobowiązany jest otrzymać zgodę do przetwarzania danych osobowych w Systemie Umów wszystkich osób, których dane zamieści w Systemie Umów. Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody powstałej w wyniku niedopełnienia tego obowiązku.
 7. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, podawane przez Użytkownika dane Użytkownika są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Systemu Umów. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z Internetu oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 8. Ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie umowy na czas nieokreślony na korzystanie przez Użytkownika z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Zarejestrowany Użytkownik Systemu Umów ma prawo do:
 1. posiadania własnego Konta i Profilu w Systemie Umów,
 2. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji edycji Profilu,
 3. korzystania z Usług, pod warunkiem wykupienia Pakietów lub Kredytów.
 1. Zamieszczanie w Systemie Usług treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, jest zabronione.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Systemu Umów lub narazić System Umów na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Usługodawca może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto oraz Profil. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Systemu Umów mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 3. W przypadku wykrycia błędu w Systemie Umów, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym Użytkownikom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Administratora Systemu Umów o wykrytym błędzie.
 4. Korzystanie z Systemu Umów jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego obowiązującym kształcie.
 5. Użytkownik może założyć i posiadać tylko jedno Konto i jeden Profil.

Art. 5 – Konto i Profil Użytkownika

 1. Korzystanie z Konta w Systemie Umów jest dobrowolne i bezpłatne, korzystanie zaś z Usług jest odpłatne.
 2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła do Konta oraz Nazwy Profilu oraz późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych.
 3. Użytkownik korzystając z Konta zobowiązuję się do powstrzymania od czynności prawnie zabronionych, w szczególności czynności zabronionych i niedozwolonych na mocy niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika. W takich przypadkach uznaje się, że brak dostępu do Usług powstał z winy Użytkownika. Użytkownik w takiej sytuacji nie może żądać zwrotu ceny za zakupione przez niego Usługi, w tym ceny za Pakiety i Kredyty ani przedłużenia okresu świadczenia przez Usługodawcę Usługi.
 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta i Profilu samodzielnie za pośrednictwem swojego Konta lub kontaktując się z Administratorem Systemu Umów.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy dotyczącej korzystania z Usług z chwilą usunięcia Konta. 

Art. 6 – Usługi i Kredyty

 1. Dostęp do Usług jest dokonywany poprzez Bezpłatny Dostęp lub zakup, a następnie wykorzystanie w Systemie Umów Pakietów i Kredytów. Dostęp do Usług w ramach Bezpłatnego Dostępu oraz poszczególnych Pakietów odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Specyfikacji Pakietów.
 2. W przypadku wykorzystania limitów umów z Bezpłatnego Dostępu lub poszczególnych Pakietów, Użytkownik może dokupić możliwość korzystania z Usług poprzez zakup Kredytów.
 3. W celu wykupienia Pakietów i Kredytów należy skorzystać z jednej z opcji w odpowiedniej zakładce Konta Użytkownika.
 4. Kredyty i Pakiety można dokupić dokonując płatności przelewem bankowym lub kartą kredytową.
 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Użytkownika przy dokonywaniu płatności za Kredyty lub Pakiety.
 6. Kredyty i Pakiety stają się dostępne na Koncie Użytkownika po zrealizowaniu płatności, tj. zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy.
 7. W przypadku wystąpienia błędów przy realizacji zakupu Kredytów lub Pakietów, Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Systemu Umów.
 8. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przez Użytkownika, należy w ustawowym terminie na zgłoszenie żądanie wystawienia faktury, skontaktować się z Administratorem Systemu Umów, przekazując dane niezbędne do uzyskania faktury, wraz z adresem poczty elektronicznej (e-mail), na który zostanie odesłana faktura VAT w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Użytkownik może wymieniać Kredyty na Usługi.
 10. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest zapoznać się z ilością zakupionych Kredytów, pobieranych Kredytów za wykonanie Usług jak i treścią poszczególnych Pakietów. Nie ma możliwości cofnięcia transakcji zakupienia Kredytów lub Pakietów. Użytkownik bierze za to pełną odpowiedzialność i nie będzie domagał się jakiejkolwiek interwencji lub zwrotu Kredytów lub Pakietów w przypadku omyłkowego lub nieprzemyślanego wykonania transakcji.
 11. Nie ma możliwości wymiany Kredytów ani Pakietów na prawdziwe pieniądze (lub jakikolwiek pieniężny ekwiwalent), nawet, jeśli Użytkownik nie wykorzysta wszystkich posiadanych Kredytów lub Pakietów.
 12. System Umów zastrzega sobie prawo do zmiany cen zakupu Kredytów lub Pakietów, ilości Kredytów wymienianych na poszczególne Usługi jak i rodzajów Pakietów bez podania przyczyn. Aktualne i obowiązujące ceny są zawsze widoczne w Systemie Umów.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowywania Usług, wymienianych za daną ilość Kredytów lub w ramach Pakietów, do aktualnych potrzeb Systemu Umów, bez podania przyczyn. Każdorazowo jednak, aktualna ilość pobieranych Kredytów lub stopień wykorzystania Pakietów widoczna jest w Systemie Umów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Użytkownik powinien przed dokonaniem transakcji skontaktować się z Administratorem Systemu Umów.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo oferowania w każdej chwili nowych lub zmienionych Usług. W związku z ciągłym aktualizowaniem Systemu Umów, System Umów zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania poszczególnych Usług.
 15. Zawartość Konta Użytkownika nie podlega zamianie na środki płatnicze jakiegokolwiek rodzaju i nie może być przedmiotem obrotu pomiędzy Użytkownikami i innymi osobami.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odebrania Bezpłatnego dostępu, Kredytów lub Pakietów zdobytych w sposób niedozwolony, na przykład poprzez wykorzystanie błędu w Systemie Umów lub wprowadzenie nieprawdziwych danych przez Użytkownika. Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt Administratorowi Systemu Umów, a w przypadku podejrzenia celowego działania Użytkownika w celu wykorzystania błędu w Systemie Umów, jego Konto i Profil może zostać usunięte.
 17. Kredyt jest ważny przez okres 8 miesięcy od chwili udostępnienia go Użytkownikowi.
 18. Dostęp do Usług w ramach Bezpłatnego Dostępu może być w każdej chwili wyłączony przez Usługodawcę bez podania przyczyn i bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, choćby Bezpłatny Dostęp był udzielony Użytkownikowi na określony czas. Wyłączenie dostępu do Usług może wiązać się z utratą danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu Umów podczas korzystania z Bezpłatnego Dostępu, czego Użytkownik jest świadomy.
 19. Wszelkie dane wprowadzone do Systemu Umów przez Użytkownika Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć i przechowywać je również poza Systemem Umów. Usługodawca nie gwarantuje, iż dane umieszczone przez Użytkownika w Systemie Umów nie ulegną uszkodzeniu oraz oświadcza, że dane te mogą zostać utracone. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za utratę danych wprowadzonych do Systemu Umów przez Użytkownika.
 20. W przypadku, gdy w danym Pakiecie ilość edycji Kontraktów jest ograniczona bądź też Użytkownik chce edytować Kontrakt w zamian za zakupiony Kredyt, pojedyncza edycja jest wykorzystana z chwilą otworzenia strony zawierającej treść Kontraktu, nie zależnie czy Kontrakt ten zostanie uzupełniony danymi wprowadzonymi przez Użytkownika czy też edycja Kontraktu zakończy się na otwarciu tego Kontraktu w Systemie Umów.
 21. Użytkownik obowiązany jest uwzględnić przy dokonywaniu czynności zawodowych możliwość wystąpienia awarii i braku dostępu do Systemu Umów. Powinien zabezpieczyć wprowadzone do Systemu Umów swoje szablony Kontraktów, by w razie przerwy świadczenia Usług w ramach Systemu Umów mógł niezależnie edytować niezbędne mu dokumenty.
 22. Usługodawca oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kontrakty stanowią jedynie pomoc Użytkownikowi w konstruowaniu potrzebnych mu dokumentów. Użytkownik obowiązany jest sprawdzić Kontrakt we własnym zakresie i na własny koszt czy odpowiada on konkretnym potrzebom Użytkownika. W przypadku wątpliwości Użytkownik winien skonsultować Kontrakt ze specjalistę (prawnikiem).

Art. 7 - Reklamacje

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji i skarg dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę i działania Systemu Umów.
 2. Przed zgłoszeniem reklamacji, zadaniem pytania lub zgłoszeniem problemu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią odpowiedzi dostępnych pod adresem elektronicznym: www.systemumow.pl/faq.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza dostępnego pod adresem elektronicznym: www.systemumow.pl/kontakt lub na adres email Administratora wskazany powyżej.
 4. Jeśli w Regulaminie nie ustalono inaczej, Usługodawca będzie komunikował się z Użytkownikiem przez pocztę elektroniczną (e-mail). Użytkownik zapewni, by podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Systemu Umów.
 5. Użytkownik zgłaszając reklamację musi podać dokładny opis i powód zgłaszanej reklamacji oraz swoją Nazwę Profilu. Reklamacja powinna również zawierać adres poczty elektronicznej (e-mail), na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację. Reklamacja nie zawierająca tychże danych, może pozostać bez rozpatrzenia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik poinformowany zostanie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas zgłaszania reklamacji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Umów oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Użytkownika, w szczególności gdy były one przedmiotem reklamacji.
 9. System Umów nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, a także za błędnie zrealizowaną transakcję z winy Użytkownika.
 10. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkowników zastosowanie znajduje prawo polskie oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Systemu Umów jest wyłącznie sąd polski, sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Art. 9 - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując Konto w Systemie Umów, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie i przetwarzanie przez Usługodawcę jego danymi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca przetwarza dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych i informacji o Użytkowniku organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie ujawnienia takich informacji i danych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Art. 10 - Odpowiedzialność

 1. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług lub zmienić zawartość Systemu Umów w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, z wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, bez ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne niedogodności z tego tytułu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu Umów. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy w szczególności jeżeli zakłócenia nastąpiły wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania podmiotów trzecich, w tym dostawców usług internetowych, serwisów obsługujących płatności i siły wyższej (katastrofa, zdarzenie losowe).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu Umów spowodowane awarią sprzętu, oprogramowania, baz danych lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych zawartych w Systemie Umów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Systemu Umów lub jego Usług, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w System Umów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały dostarczane przez Użytkowników, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niestosowne.
 6. Rodzaje, nazwy i opisy Kontraktów zostały zamieszczone dla wygody Użytkownika, a Użytkownik uznaje, że Usługodawca nie gwarantuje, że są one dokładne.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników, za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć, jakkolwiek byłaby ona spowodowana, jak i nienależyte wykonanie umowy, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej Usługodawcy. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność deliktowa Usługodawcy jest wyłączona.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do Internetu, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub Nazwy Profilu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Systemu Umów, w szczególności spowodowane nieznajomością postanowień Regulaminu.
 10. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika.
 11. Przepisy o rękojmi są wyłączone.
 12. Usługodawca nie udziela gwarancji co do jakości Kontraktów ani nie składa żadnych zapewnień co do ich jakości. Bez pisemnej zgody Usługodawcy, Użytkownik nie może przedstawić żadnego z dostępnych w Systemie Umów Kontraktów jakiejkolwiek osobie trzeciej, chyba że osoba trzecia jest stroną lub adresatem wygenerowanego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie dokumentu na podstawie Kontraktu.
 13. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód powstałych po stronie osoby trzeciej wynikłej z użycia Kontraktów. Użytkownik obowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy z wszelkich procesów i roszczeń pochodzących od osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił Kontrakt wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu. Nadto w przypadku udostępnienia Kontraktu wbrew zasadom określonym w niniejszym Regulaminie Użytkownik zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 400 złotych za każde naruszenie. W razie zaistnienia szkody po stronie Usługodawcy przekraczającej wysokość kary umownej, Usługodawca może domagać się od Użytkownika kompensaty szkody na zasadach ogólnych.

Art. 11 - Prawa autorskie, użyczenie Kontraktów osobie trzeciej

 1. Usługodawca informuje, że przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Systemu Umów, struktury Systemu Umów, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania System Umów jak i kodu źródłowego Systemu Umów, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Systemu Umów. Użytkownik obowiązany jest nie naruszać praw Usługodawcy, o których mowa powyżej.
 2. Użytkownik oświadcza, iż posiada do wszystkich Kontraktów umieszczonych przez niego w Systemie Umów majątkowe prawa autorskie do korzystania z nich oraz do zamieszczania ich w Systemie Umów. W chwili zamieszczenia danego Kontraktu w Systemie Umów Użytkownik udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnej i na czas nieokreślony do korzystania z Kontraktów zamieszczonych przez Użytkownika na następujących Polach Eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Art. 13 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem elektronicznym: www.systemumow.pl/regumalin.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, bez podania przyczyny, informując o tym Użytkowników Systemu Umów poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się do Systemu Umów. W szczególnych wypadkach Użytkownikowi zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat, który widoczny będzie po zalogowaniu na jego Konto.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Przed każdym logowaniem do Systemu Umów, Użytkownik powinien sprawdzić, czy niniejszy Regulamin nie uległ zmianie.
 5. Zalogowanie się do System Umów i korzystanie z Systemu Umów oznacza akceptację przez Użytkownika całości aktualnego Regulaminu.
 6. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Systemu Umów i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
 7. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie narusza pozostałych jego części. W wypadku wynikających z tego wątpliwości, Usługodawca obowiązuje się zastąpić nieważne postanowienie innym postanowieniem, oddającym możliwie najwierniej zamierzony cel nieważnego postanowienia. Użytkownik o wprowadzonej zmianie zostanie poinformowany w zwykły sposób.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późn. zm. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).